مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی داوران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مازندران

چکیده

در کنار دستگاه قضایی، از مراجع رسیدگی به دعاوی ،« نهاد داوری » در اکثر نظام های حقوقیشناخته شده است. در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی به طور مطلق یا محدود،مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایطخاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعواشوند و منشا ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی برای جبران خسارات واردهنخواهند داشت. بدیهی است چنان چه علت ورود ضرر، تقصیر عمدی توام با قصد یا علم وآگاهی قاضی در ورود ضرر باشد، بی گمان مسئولیت مدنی بر او تحمیل خواهد شد. حال آیاداوران که همانند قضات در مقام رسیدگی به دعاوی برمی آیند، نیز از امتیاز اصل 171 قانوناساسی برخوردار می باشند و یا بالعکس، داوران به هر شکل مسئول جبران خسارت وارده برطرفین دعوا می باشند؟در مقاله ی حاضر، این موضوع را بررسی خواهیم کرد که آیا داوران به واسطه ی ضرر وارده بهاصحاب دعوا مسئولیت مدنی خواهند داشت؟ و آیا از امتیاز اصل 171 قانون اساسی بهره مندنمی باشند؟ کوتاه آن که مفهوم و قلمرو مسئولیت داوران، دارای جنبه ی خاصی بوده و دامنه یآنان، متفاوت از آن چیزی است که در قواعد عام مسئولیت مدنی بیان می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Arbitratide judicial organizations, are the investigativeauthority into claims in the most legalion i

چکیده [English]

Arbitratide judicial organizations, are the investigativeauthority into claims in the most legalion institutions, alongs systems. In some countries, ajudgment made on the investigator’s authority into a claim has noresponsibility for compensating the parties' loss, whether limited or absolute.According to Principle 171 of Iran's Constitution, if a judge causes a loss toa litigant and it is due to the neglect or mistake of the judge, there is noresponsibility for compensation. If the loss has been caused with the judge'sintention and is deliberate, civil responsibility would without question beimposed on him. Now that arbitrators like the judges investigate the claim,are they also placed under the terms of Principle number 171 or vice versa?In this essay we discuss how judges have civil responsibility for the lossessustained by Parties to a claim and under what circumstances they are notliable under Principle 171. Therefore the scope of the judge's responsibilitycontains a specified aspect and it is different from that under the generalrules of civil liability.Keywords:Arbitrator, Civil, Loss, Claim.