مفهوم و جایگاه اصل تناسب در حقوق اداری با نگاه ویژه به نظام حقوقی اتحادیه اروپایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تناسب به عنوان یک اصل کلیِ حقوقی در نظام های حقوقی مدرن، به دنبال این عقیده که شهروندانباید در برابر دولت مورد حمایت قرار گیرند و مداخلات تنظیمی دولت بایستی متناسب با اهداف موردنظر باشد، ایجاد شده است. این اصل نخست در نظام حقوقی آلمان پذیرفته شد و پس از آن باگسترش صلاحیت های اداری، به عنوان یکی از مبانی نظارت بر اعمال دولت، توسعه یافته است.اصل تناسب که انعکاس صریحی در معاهدات اتحادیه اروپایی نداشته است، از سال 1950 میلادی درزمره ی اصول کلی حقوق اتحادیه اروپایی قرار گرفت و توسط دادگاه های اتحادیه اروپایی در نظارت براعمال نهادهای اتحادیه و کشورهای عضو به کار گرفته شد.بر این اساس نخست مفهوم اصل تناسب و جایگاه آن در حقوق اداری، با نگاهی به نظام حقوقیکشورهای آلمان، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار می گیرد؛ سپس با جزئیات بیشتریوضعیت این اصل در ساختار حقوقی اتحادیه اروپایی تبیین می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proportionality was created as a general principle

چکیده [English]

Proportionality was created as a general principle of law in modern legalsystems following the idea that citizens should be protected againstGovernment and that the regulatory interventions of Government should beproportionate to the desired goals. This principle was recognized for firsttime in the German legal system and then developed, as a ground of reviewof governmental actions, with the expansion of administrative discretion.Although the principle of proportionality has not been reflected in the EUtreaties clearly, it has been recognized as a principle of EuropeanCommunity law since the 1950s and was applied in a review of EUinstitutions and Member states actions by the EU courts. On this basis, inthis research the concept and status of the principle of proportionality inAdministrative Law is examined with regard to the legal systems ofGermany, France and UK and, then, the status of this principle within theEU legal system will be examined in more detail.Keywords:Proportionality, Administrative discretion, Judicial review, Public ends,European Union.