مفهوم و مبانی کنترل قضایی با تاکید بر نظام حقوقی ایالات متحده امریکا محمدحسین زارعی- احمد مرکز مالمیری

نویسندگان

چکیده

در این مقاله سعی شده است تاسیس کنترل قضایی در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، بطور خاص، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. کنترل قضایی به معنایی نظارت قضایی بر مصوبات و اعمال قوای مقننه و مجریه از لحاظ مطابقت یا مغایرت با قانون اساسی، در نظام های حقوقی مختلف با توجه به ویژگی های خاص نظام مربوطه،در اشکال متنوعی نمایان شده است. این در دو الگوی کلی نظام کنترل قضایی غیر متمرکز یا آمریکایی و نظام کنترل قضایی متمرکز یا اروپایی قابل بررسی است. ویژگی اصلی مدل غیر متمرکز کنترل قضایی این است که دادگاهها در چنین الگویی از صلاحیت عام رسیدگی به موضوع انطباق با قانون اساسی برخوردارند؛ در حالی که در الگوی متمرکز کنترل قضایی،صلاحیت رسیدگی به چنین موضوعی برای یک دی