دوره و شماره: دوره 8، شماره 42، اسفند 1384 
مزدوری

سیدعلی هنجنی


همراهی فعل منتسب به خوانده و فعل زیان دیده

ژنویووینی پاتریس ژوردن؛ مجید ادیب


شخص ثالث؛ولی از نوع دیگرماری لور ماتیو-ایزورش

ماری لور ماتیو ایزورش؛ سیدامید ساعدی