دوره و شماره: دوره 8، شماره 42، زمستان 1384 
5. مزدوری

سیدعلی هنجنی


8. همراهی فعل منتسب به خوانده و فعل زیان دیده

ژنویووینی پاتریس ژوردن؛ مجید ادیب


9. شخص ثالث؛ولی از نوع دیگرماری لور ماتیو-ایزورش

ماری لور ماتیو ایزورش؛ سیدامید ساعدی