توجیه یا دلیل آوری برای مجازات

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نوشته ای که پیش رو دارید اثر دو تن از نویندگان سرشناس انگلیسی و اسناد حقوق در مرکز تحقیقات حقوقی و جرم شناسی دانشگاه شفیلد می باشد. آنها نه تنها دارای آثار و تحقیقات متعدد و بسیار خوبی در زمینه کیفرشناسی و مجازات می باشند بلکه از لحاظ تجربی نیز با وزارت کشور انگلستان همکاریهای تحقیقاتی و اجرای طولانی داشته اند. نویسندگان کتاب در این فصل ، سعی نموده اند . نویسندگان کتاب در این فصل،سعی نموده اند تا با بررسی و تحلیل جزئیاتی از نظام کیفری و شیوه تبیین مجازات حاکم بر کشور خود، در پرتو دلیل آوریها و توجیهات موجود اعم از سنتی و جدید، به ما نشان دهند که تا چه حدی نظام کیفری انگلستان و ولز با توجیهات فلسفی و اجتماعی مورد بحث آنها و مورد ادعای دست اندر کاران نظام حاکم، هماهنگی یا تعارض دارند و در نتیجه عوارض هر یک چیست