دوره و شماره: دوره 8، شماره 41، مرداد 1384 
سیاست عدالت کیفری تطبیقی در نظر و عمل

ریچارد اس فریز؛ حسین میر محمد صادقی