دوره و شماره: دوره 8، شماره 41، تابستان 1384 
8. سیاست عدالت کیفری تطبیقی در نظر و عمل

ریچارد اس فریز؛ حسین میر محمد صادقی