احاله مضاعف در حقوق انگلستان

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در موردی که قاعده حل تعارض انگلیس قانون یک کشور خارجی را در موضوعی ، صلاحیتدار اعلام می نماید در حالی که قاعده حل تعارض آن کشور خارجی موضوع را تابع قانون کشوری دیگر می داند، دادگاه انگلستان ممکن است پرونده را به همان طریقی مورد تصمیم گیری قرار دهد که آن پرونده در صورت طرح در دادگاه کشور خارجی مذکور تصمیم گیری می شد. این روش که تئوری دادگاه خارجی یا احاطه مضاعف نامیده می شود و در بسیاری از آرای مهم محاکم انگلستان پذیرفته گردیده کاملا متفاوت از احاله ای است که در قوانین یا محاکم بعضی کشورهای اروپای غربی مورد قبول واقع شده است