روش زندگی و تاثیر گذاری بزه دیده بر وقوع جرم

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این بخش ،مولف از تاثیر رفتار و روش زندگی بزه دیده بر بزه دیدگی خود، در دو قسمت بحث می کند. در قسمت اول جلب نظر بزهکار و در نتطجه بزه دیده شدن فرد در اثر رفتار ، گفتار یا حرکات و طرز ظاهر شدن بزه دیه و در قسمت دوم نقش روش زندگی بزه دیده در بزه دیدگی خود تبیین شده است. نتیجه گیری کلی مولف از تمامی مطالب دو بخش قبل و بخش حاضر نیز پایان بخش مطلب خواهد بود.