توسعه قلمرو و تضمین محدودیت:آزادی بیان در آیینه حقوق بشر معاصر مبانی نظری و پیامدهای حقوقی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله ضمن بررسی مفهوم و محتوای آزادی بیان، نشان می دهد که رویکرد حقوق بشر معاصر به این حق، رویکردی موسع و محدودیت های وارده بر آن مضیق و محدود می باشد. در بررسی مفهوم آزادی بیان، از گونه ای حق- ادعا بودن این آزادی دفاع شده است، حقی- ادعایی منفی که از یک سو عدم دخالت تحدیدی دولتها را به دنبال دارد و از سوی دیگر دخالت حمایتی آنها را به عنوان مکلف، در مقابل این حق می طلبد. در بحث از مبانی نظری، ضمن اشاره به مبنای نظری جان استوارت میل یعتی "کشف حقیقت" و " خودشکوفایی فرد" توجیه غایت انگارانه، توجیه بر مبنای حقوق طبیعی و بالاخره ضرورت آزادی بیان در تضمین دموکراسی مورذ اشاره قرار گرفته است. همچنین تلاش شده است گونه ای قرائت و یا توجیه احتمالی در چارچوب نگاه ویتگنشتاینی به رابطه فکر و زبان مورد اشاره قرار گیرد. لازم به ذکر است که توجیه عمل گرایانه در دفاع از آزادی بیان در ابتدای بحث از مبانی نظری مطرح گردیأه، با آین وجود دفاع نگارنده از این حق عمدتا در چارچوب نظری اصل غایت بودن انسان خواهد بود