ممنوعیت رابطه جنسی بین محارم "اصل بنیادین حقوق خانواده"

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق شهر کان

2 دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی ، دانشگاه سوربن ، پاریس

چکیده

برخی از اصول کلی حقوق،طی قرون متمادی به حقوق خانواده این امکان را دادند که بتواند مبانی ریشه ای خود را استوار سازد .ممن.عیت رابطه جنسی بین محارم رکن رکین حقوق خانواده است. مطالعه و بررسی این موضوع، علی رغم اهمیت آن متاسفانه تاکنون نتوانسته است توجه حقوقدانان را به خود جلب نماید. در بررسی موانع نکاح، به خوبی می توان نقش نمادین حقوق را مورد ارزیابی قرارداد از رهگذر تحلیل قواعد حاکم بر نسب ناشی از رابطه جنسی بین محارم و مقررات کیفری کمربوطه با جنبه دیگری از حقوق خانواده آشنا می شویم و آن عبارت از این است که هر مورد عمل زناشویی واقع شده بین محارم باید در هر حال مکتوم و مخفی بماند مع ذلک ، واضح نبودن ارزش هایی که مبانی ممنوعیت رابطه جنسی بین محارم را تشکیل می دهند و نیز ضرورت در پس پرده نگهداشتن اموری که موجب ایجاد حساسیت یش از حد در نظم عمومی است، بعضا علم حقوق را به بی اعتنایی و نادیده گرفتن ممنوعیت رابطه جنسی بین محارم سوق می دهد