ادله استثنایی در اثبات و احراز مالکیت

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی ، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در طرح دعاوی و متقابلا در بیان هر گونه دفاع و پاسخی علاوه بر عناوین و ماهیت دعوی و دفاعیات مورد نظر ، عنصر و رکن ادله اثبات از جایگاه ممتاز و اهمیت ویزه ای برخوردار اسا، تا آنجا که ادعای بدون دلیل اصولا استماع نمی گردد در این میان همواره استفاده از برخی ادله قانونی به تناسب موضوع دعوی، منطبق با اصل بوده و عمومیت دارد و تعدادی دیگر خاص و استثنایی است و صرفا در موارد محدودی بکار می روند. در این مقاله با انتخاب دعاوی مربوط به مالکیت کاربرد ادله استثنایی در آنها مورد بررسی قرار گرفته است.