مطالبه اموال فرهنگی از دیأگاه حقوق بین الملل خصوصی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

گسترش معاملات بین المللی آثار هنری و افزایش جابجایی های غیر قانونی اموال فرهنگی، عوامل اصلی طرح وضعیت این اموال، در سطح بین المللی ی باشند قواعد عمومی حاکم بر جابجایی اموال فرهنگی اساسا قواعد عمومی حقوق بین الملل خصوصی در زمینه قراردادها و حقوق عینی و همین طور اصول کلی حاکم بر موضوعاتی از قبیل توصیف یا اجرای قواعد انتظامی اند. در این مقاله کاربرد حقوق بین الملل خصوصی در زمینه مطالبه اموال فرهنگی و عامل ارتباط متفاوتی با محل وقوع مال یعنی قانون کشوری که اموال فرهنگی به طور غیرقانونی از آن خارج شده اند، به خصوص دعاوی ای که ماهیتی "عینی"عرضه می دارند مطالعه خواهد شد، زیرا تحلیلی که در دست داریم طبعا با مسائلی اجرایی ارتباط حاصل خواهد کرد که با موضوعات مربوط به مالکیت سرو کار دارند