شخص ثالث؛ولی از نوع دیگرماری لور ماتیو-ایزورش

نویسندگان

1 ---

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه سوربن - پاریس

چکیده

از آنجا که راجع به قرارداد و شخص ثالث قلم فرسایی بسیار شده است باید از خود پرسید که در نوشتار حاضر، چه مطلب جدیدی می توانیم به آنچه که دیگر نویسندگان دانشمند تا کنون ارائه کرده اند اضافه نماییم،مطلبی که ضمنا برای ارائه تلفیقی از آرا و عقاید حقوقدانان صاحب نظر فرانسوی از آثار آنان الهام گرفته است شخص ثالث طبق تعریف عبارت است از "شخصیت سوم" یعنی همانطور که در دروس تدریس می شود شخصی که "بیرون از قرارداد " است همه گرایشها به سوی چنین برداشتی از شخص ثالث است، به گونه ای که حتی معتبر ترین لغت نامه ها نیز این واژه را در همان مفهوم تعریف می کنند. واژه "ثالث" از ریشه لاتین به معنای "سوم" آمده است که خود این واژه نیز از واژه Tres یعنی عدد سه مشتق شده است. دکترین نیز همواره خود را ملزم به تفکیک و تمیز " طرفین قرارداد" از " شخاص ثالث" می داند.