قتل در حالت مستی؛جرم در حال مستی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

گرچه برخی فقها عذر مستی را رافع مسئولیت نسبت به قتل در حال مستی مجرمانه ندانسته اند. اما قانون مجازات اسلامی به تبع برخی دی"ر از فقها ، قتل در حال مستی را با دو شرط مستوجب قصاص نمی داند:اول اینکه مست، به کلی مسلوب الاراده شده باشد و دوم اینکه ، خود را برای ارتکاب قتل مست نکرده باشد. هر چند قانونگذار مجازات اسلامی را در انعکاس این حکم شرعی، هنر خویش را در پاره ای موارد به رخ کشیده است، اما دقت لازم را در موارد دیگر و از جمله مستی انجام نداده است و در نتیجه نتوانسته قانونی جامع و کاملا مطابق شرع به رشته تحریر در آورد.