دوره و شماره: دوره 11، شماره 48، دی 1387 
درآمدی به بزه دیده شناسی

یان جی ام وان دیک؛ مهرداد رایجیان اصلی