اچ.ال.ای.هارت و آموزه های رکن روانی و مسئولیت کیفری

نویسندگان

1 ---

2 عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

در نظام های حقوقی انگلیس و امریکا،مسئولیت شخص برای کیفر عموما به شرط روانی خاصی وایسته است. آن گونه که آموزه های عموما شناخته شده مطرح می کنند،برای آن که فردی از نظر کیفری در قبال اعمال خود مسئول قلمداد شود، باید رکن روانی وجود داشته باشد. پروفسور هارت، در نوشته های خود در مورد حقوق کیفری، بسیار علاقه مند است که باز تفسیری از آموزه رکن روانی و همچنین مبانی منطقی جدیدی برای آموزه مسئولیت کیفری مبتنی بر آن و دفاع از آن به دست دهد برای هارت، چالش دفاع از این آموزه ها در برابر دو عقیده ای است که از دو جهت مخالفت آن ها را تهدید می کنند عقیده نخست این ادعا است که لزوم وجود رکن روانی تنها در محدوده نظریه ای سزاگرا در مورد کیفر معنا می یابد یعنی در بستر دیدگاهی که لزوم وجود رکن روانی را مبتنی بر مناسب بودن کیفر افراد غیر اخلاقی بودن رفتارشان می داند