جرایم خشونت آمیز:انواع، عوامل و تحلیل مفهومی با تکیه بر قتل

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اتخاذ هر گونه سیاست جنایی عادلانه و کارا در قبال جرایم خشونت آمیز از جمله قتل در گرو شناخت:1-علل پدید آورنده جرم.2-تنوعاتی که یک جرم دارد.3-انواع مرتکبین آن است. در این مقاله ، پس از مروری بر انواع خشونت، به علل وقوع جرایم خشونت آمیز در سه حوزه زیستی، روانی و اجتماعی پرداخته می شود و نهایتا شماری از دسته بندی های موجود در خصوص قتل و نیز قاتلین مورد بررسی قرار می گیرند