بار اثبات ادعا در قواعد دادرسی و رویه قضایی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

ارزیابی قواعد دادرسی و رویه قضایی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی در زمینه اثبات ادعا و معیارهایی که متهم و دادستان باید در جریان دادرسی از مرحله تحقیق تا پایان محاکمه رعایت نمایند در اغلب موارد حاکی از پذیرش موازین بین‌المللی است. اما پیچیدگی موضوعات مطروحه در دادگاه‌های مزبور و تلاش برای تسریع دادرسی، باعث معکوس شدن بار اثبات ادعا و نادیده گرفته شدن اصل برائت در برخی موارد شده است.