دوره و شماره: دوره 16، شماره 64، اسفند 1392 
منافع ملی حیاتی دولت‌ها در چارچوب هنجارهای حقوق بشر

صفحه 65-104

حیدر پیری؛ سید قاسم زمانی؛ ناصر سیدابراهیمی