دوره و شماره: دوره 16، شماره 64، زمستان 1392 
4. منافع ملی حیاتی دولت‌ها در چارچوب هنجارهای حقوق بشر

حیدر پیری؛ سید قاسم زمانی؛ ناصر سیدابراهیمی