استقلال و بی‌طرفی داور در داوری داخلی و داوری تجاری بین‌المللی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در حقوق داخلی و تجارت بین‌المللی، مراجعه به داوری برای حل اختلافات ناشی از انعقاد قراردادهای تجاری افزایش روزافزون دارد. یکی از ارکان اساسی حل اختلاف،‌ داور است. داور برای داوری باید اهلیت و صلاحیت داشته باشد. داوری گاهی با داور منفرد و گاهی با هیات داوری به صورت نهادی و خاص انجام می‌شود. داوران در دادگاه باید همکاری نمایند و گاهی ضرورت ایجاب می‌کند که در سلسله‌مراتبی قرار گیرند. داور در استقلال و بی طرفی داوری می‌نماید و ممکن است مورد جرح و عزل واقع شود و یا استعفا ‌دهد که به دنبال آن تغییراتی در دادگاه داوری به وجود می‌آید. داور در حقوق داخلی مسئولیت مدنی دارد ولی نهادهای بین‌المللی از داور سلب مسئولیت می‌نمایند. هدف این مقاله تشریح وضعیت استقلال و بی طرفی داور در داوری داخلی و داوری تجاری بین‌المللی است و فایده آن دادن آگاهی لازم به بازرگانان در انتخاب داور و به داوران منتخب در شناخت قواعد داوری در مورد خود و همتایان بین‌المللی ایشان است.