تاملی بر سازش به عنوان روش دوستانه حل و فصل اختلافات در حقوق تجارت بین‌الملل

نویسنده

استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

کلیه دعاوی را اعم از اینکه در دادگاه‌ها مطرح شده باشند یا خیر می‌توان از طریق سازش حل و فصل نمود. حل و فصل اختلافات از طریق سازش مستلزم توافق طرفین دعواست و این امر در کنار سایر ویژگی‌های سازش موجب شده است که سازش در مقابل فصل دعاوی از طریق دادگاه‌ها و نیز مراجع داوری دارای امتیازاتی باشد. سازش ضمن اینکه دارای تقسیم‌بندی‌های مختلفی است با سایر روش‌های غیرقضایی حل و فصل اختلاف دارای شباهت‌ها و در عین حال تفاوت‌هایی است و مقایسه این نهاد با سایر نهادها به‌ویژه در حقوق داخلی به شناخت بیشتر مفهوم و جایگاه سازش به عنوان روش دوستانه و غیرتشریفاتی حل و فصل اختلافات کمک خواهد کرد.