بررسی ماهیت آثار سینمایی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مه مترین و اثرگذارترین اموال فکری نوین در حوزه مالکیت ادبی و هنری، آثارسینمایی هستند که در عین تجمیع مجموع های از خلاقی تها، مخلوطی از سرمای ههایفکری و مالی م یباشند. این دسته از اموال فکری، به علت نیاز به سرمایه مالی و وقتفراوان و همچنین وجود افراد و ابداعات متعدد در فرایند تولید، وجه های متمایز از سایرآثار فکری دارند و لذا به این جهت باید جداگانه مورد تحلیل واقع شوند. در این مقاله،ضمن بررسی مفهوم این دسته آثار، ماهیت آنها از حیث قالب شکلی و نوع حمایت از آنهامورد بررسی قرار خواهد گرفت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

چکیده [English]

One of the most important and significant novel intellectual properties in theliterary and artistic field are cinematographic works which are a mixture ofintellectual and financial assets. This bundle of intellectual properties has adifferent aspect in comparison to other intellectual properties since theyrequire a great deal of time and cost and many people participate in theprocess of their production. That is why such works ought to be investigatedproperly. In this article, at first the concept of these properties, and then theirentity with regard to their protective form have been investigated.Cinematic works, Joint works, Collective works, Producers, National law.

الف) فارسی
« سه گام، آزمونی فرا روی مصرف کنندگان آثار ادبی و هنری » ؛ 1. حبیبا، سعید، شاکری، زهرا
.248 - مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، بهار 92 ش 61 ، ص ص 209
. 2. پیش نویس لایحه قانون جامع مالکیت ادبی و هنری 1394
. 3. زرکلام، ستار؛ حقوق مالکیت ادبی و هنری، تهران، نشر سمت، چ دوم، 1387
. 4. قانون حمایت از مصنفان، مؤلفان و هنرمندان، مصوب 1348
5. کرنو، ماری و همکاران ؛ فرهنگ تطبیقی حقوق مؤلف و حقوق مالکی ت ادب ی و
هنری، محمدزاده وادقانی، علیرضا، محمدی، پژمان؛ ج 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ،
چ اول، . 1390
محمدزاده « اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان » ؛ 6. کلمبه، کلود
. وادقانی، علیرضا، تهران، نشر میزان، چ اول، 1385
ب) لاتین
7. Act on Copyright and Related Right 1965 amended on 2013.
8. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 1886.
9. Copyright Act, Enforced on July 23, 2009, Law No. 9625, 2009 (Korea).
10. Copyright Act, 1957, Amended by Act No. 49 of 1999 (India).
11. Copyright Act 98 OF 1978, Amendment Act 9 of 2002 (South Africa).
12. Copyright Amendment Act Australia 1996.
13. Copyright, Designs and patent Act 1988, (United Kingdom).
14. Cornish, William, Intellectual Property, 2003, Third Edition, Sweet and
Maxwell Publication, London.
15. Intellectual and Artistic Works, Law No. 5846 of 5.12.1951, Last
amended Law No. 5728 ,2008 (Turkey).
16. Intellectual Property Code, Act No. 94-361 of 10 May 1994 art. 5I
Official Journal of 11 May 1994 (France).
NOORMAGS
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 72 بررسی ماهیت آثار سینمایی
112
17. Kamina, Pascal, Film Copyright in the European Union, 2004,
Cambridge University Press.
18. Law on Copyright and Neighboring Rights 1998 (Brazil).
19. Law on the Protection of Intellectual property Rights No. 82, 2002
(Egypt).
20. Ricketson, Sam & Ginsburg, Jane C, International Copyright and
Neighboring Rights, Vol. 1, Oxford University Press,2006.
21. United State Copyright Act 1976