ملاحظاتی در موضع پیشگیری از وقوع جرم

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پدیده جرم امروزه به یکی از مشکلات اساسی جوامع بشری تبدیل شده است. جرم نه تنها به قربانیان مستقیم خود بلکه به سایر افراد جامعه نیز زیان وارد می سازد اغلب قربانیان جرم اشخاص آسیب پذیر می باشند که هر گونه اقدام برای پیشگیری از وقوع جرم بیش از همه به نفع این گروهها می باشد. در این مقاله شیوه های "مدیریت کردن خطر جرم" برای تقلیل موقعیتهای که می تواند مجرم را قادر به ارتکاب جرم سازد مورد بررسی قرار گرفته اند. این شیوه ها برای موفقیت در اجرای برنامه های پیشگیرانه در سه سطح فردی، جمعی و ملی قابل اجرا می باشند که نمونه های آن در مقاله حاضر مورد اشاره قرار گرفته است. در ادامه پیشنهادهایی برای اجرایی کردن بند 5 اصل 156 قانون اساسی، که وظطفه پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده قوه قضاییه گذاشته است، ارائه شده و با ذکر نمومه هایی توجه فقه اسلامی به امر پیشگیری از وقوع جرم مورد اشاره قرار گرفته است.