سقط جنین در بارداری ناشی از زنای به عنف

نویسنده

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این مقاله، نخست به تعریف و بازشناسی موضوع پرداخته می شود، سپس به گستره و میزان خشونت جنسی علیه زنان در کشورهای جهان بر اساس آمارها و گزارشهایی که نهادهای مسوول داخلی و سازمانهای غیر دولتی درباره جرایم جنسی علیه زنان منتشر کرده اند، اشاره می شود و در ادامه، آثار جسمانی و روانی زنای به عنف بررسی می شود و به این مناسبت، نظریات گوناگون و نتایج پژوهشهای معتبری که در این زمینه انجام شده است ، ذکر می گردد پس از بررسی اجمالی جرم سقط جنین در نظام کیفری ایران، نکاتی درباره حقوق بارداری زنان طرح می شود. راهکارهای مقابله با بارداری ناشی از زنای به عنف، موضوع بخش دیگری از مقاله است و سرانجام در یک جمع بندی کلی، ضرورت اصلاح قوانین وضع شده برای حمایت بیشتر از این زنان، یادآوری می شود