دوره و شماره: دوره 7، شماره 39، خرداد 1383 
مرحله پیش از محاکمه در دادرسی ویژه نوجوانان

رجب گلدوست جویباری؛ حسام الدین سیداصفهانی