دوره و شماره: دوره 7، شماره 39، بهار 1383 
9. مرحله پیش از محاکمه در دادرسی ویژه نوجوانان

رجب گلدوست جویباری؛ حسام الدین سیداصفهانی