گزارشی از دعوای ایران در دیوان بین المللی دادگستری علیه ایالات متحده امریکا در رابطه با انهدام سکوهای نفتی

نویسنده

---

چکیده

دیوان بین المللی دادگستری لاهه به فاصله نیم قرن دو رای مرتبط با نفت ایران صادر کرد. با اول در اوایل نیمه دوم قرن گذشته بود که بریتانیا شکایت ایران را از باب ملی کردن نفت به دطوان برد در آن دعوی دیوان خود را صالح برای رسطدگی نداشت و از ورود در ماهیت امر خودداری نمود رای بر عدم صلاحیت دیوان تقریبا یک سال پس از طرح دعوای در اول مرداد 1331 اعلام شد. بار دوم که دادخواستی مرتبط با نفت ایران در دیوان به ثبت رسید خواهان دعوای ایران بود که از انهدام تاسطسات نفتی خود به دست امریکا شکایت داشت. دادخواست ایران در 2 نوامبر 1992 به دفتر دیوان تسلیم شد و پرونده دعوی بعد از یازده سال با اعلام رای در 6 نوامبر 2003 مختوم گردید. نگارنده جریان دعوی اول را به همراه تحلیل اجمالی رای دیوان در فصل ششم از جلد اول کتاب خواب آشفته نفت آورده ام و اینک می کوشم تا گزارش کوتاهی نیز از دعوی دوم در اختیار خوانندگان بگذارم.