مسائل مطرح در قانون حاکم بر قرارداد

نویسنده

---

چکیده

قانون حاکم بر قرارداد بین المللی چیست؟ آیا قانون حاکم بر قرارداد واحد و ثابت است؟ امروزه قانون حاکم بر قرارداد در حال خروج از محدوده قوانین ملی است و قواعد حقوقی ودر کنار قوانین ملی می توانند بر قرارداد اعمال گردند و نیز ضرورتی ندارد که قانون حاکم انتخاب شده طرفین قرارداد از قوانینی باشد که ارتباطی با قرارداد دارند و دیگر آن که قانون حاکم بر قرارداد اصولا به گونه ای است که احاله در قراردادها راه نمی یابد. قانون حاکم بر قرارداد را می توان با شرایطی تغییر داد، اما نمی توان آن شناور و معلق انتخاب کرد. دیگر آن که چنانچه به طور منطقی بتوان قرارداد را تجزیه نمود این امکان وجود دارد که برای هر جز قانون خاصی را حاکم قرار داد.