استفاده از بندر امن یکی از تعهدات مستاجر کشتی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از تعهدات مهم مستاجر کشتی استفاده از بندر امن است که در امنیت کشتی بسیار مهم است اگر مستاجر از بندر امن استفاده نکند و این امر باعث ورود خسارت به کشتی شود مسوول است بنابراین مهم است که معنا و مفهوم بندر امن معلوم شود تا دریابیم که آیا ناامنی بندر باعث خسارت به کشتی شده یا مساله دیگری مثل عدم قابلیت دریانوردی کشتی.