مسوولیت ماموران مادون و مقامات مافوق در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

دو موضوع مهم در حقوق جزای بین الملل، که گاهی در پرونده های مطروحه در محاکم کیفری بین المللی هم مورد بحث واقع و از سوی وکلای مدافع متهمان طرح شده، عبارت است که از مسئوولیت کیفری مقامات مافوق در قبال اعمال مجرمانه ماموران زیر دست، و مسوولیت کیفری ماموران زیر دست به دلیل ارتکاب اعمال مجرمانه ای که در راستای اطاعت از اوامر مقامات مافوق ارتکاب یافته اند . در این مقاله تاریخچه و مفهوم این دو موضوع، که در واقع دو روی یک سکه می باشند، در دو بخش مختلف مورد بحث قرار گرفته اند و ضمن اشاره به برخی از پرونده های مطروحه در محاکم بین المللی، موضع اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی در مورد این دو موضوع ، ضمن تفسیر و تحلیل مواد28 و 33 اساسنامه، توضیح داده شده است