قانون "نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور" در بوته نقد و تحلیل

نویسنده

---

چکیده

به دنبال اظهار نظرها و گفتگوهای علمی پیرامون "روشهای نوین تولید مثل انسان از دیدگاه فقه و حقوق"مشهور به "باروری یا لقاح مصنوعی" و ضرورت بکارگیری روشهای باروری کمکی در درمان نازایی، مجلس شورای اسلامی در تاریخ8/5/82 قانون "نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور" را به تصویب رساند بحث از قانون مصوب از دو دیدگاه فقه و حقوق، روشن می سازد که قانون جدید تا چه اندازه با اصول و قواعد کلی حقوق و منابع فقهی منطبق است، و کودکی که از طریق روشهای باروری کمکی متولد می گردد، از لحاظ حقوقی چه رابطه ای با زوجین متقاضی جنین دارد؟وضع حقوقی او از حیث نسب و آثار آن چیست؟ و زوجین دریافت کننده جنین نسبت به کودک مولود، چه حقوق و وظایفی دارند؟ مقاله پیش رو،تلاشی است برای ارائه تحلیۀی حقوقی برای مواد قانون جدید و نقد و ارزیابی آن و سعی دارد تا به همه پرسشهایی که در این زمینه مطرح است،به پاسخهایی مناسب دست یابد