مرحله پیش از محاکمه در دادرسی ویژه نوجوانان

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

حقوق کیفری اطفال شاخه ای تخصصی از مجموعه علوم جنایی، حاصل مطالعات و تحقیقات جرم شناسی بالینی در عصر حاضر است. دادرسی ویژه نوجوانان به عنوان شاخه ای از حقوق کیفری اطفال و نوجوانان ، طیف وسیعی از واقعیت ها را می پوشاند. مرحله پیش از محاکمه اولین مرحله ورود نوجوان بزهکار به چرخه نظام قضایی از آن جهت اهمیت دارد که احتمال بیشترین تهاجم علیه حقوق اساسی نوجوان و خدشه به اصل برائت، نمود بیشتری در این مرحله دارد. در مقاله حاضر"مرحله پیش از محاکمه در دادرسی ویژه نوجوانان" تلاش می شود با بررسی قوانین، مقررات و سیاستهای به کار گرفته شده در این زمینه در حقوق داخلی از یک سو و از سوی دیگر تطبیق و بررسی قواعد بین المللی، قوانین و سیاستهای اعمال شده در دیگر نظامهای عدالت کیفری، راهکارها و پیشنهادهای مفید و عملی در جهت حرکت به سوی نظام کارآمد "نوجوان- محور" که بر منافع عالیه نوجوان حرکت کند، ارائه نماید.