پیدایش حقوق بشر دوستانه جنگ و جلوه هایی از حفظ حیثیت انسانی در رفتار رزمندگان با یکدیگر

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این نوشته کوشش شده است به جایگاه نسبتا با ارزش حقوق مخاصمات مسلحانه در حقوق بین الملل عمومی تاکید شود و تاثیر آن در حفاظت حقوق فرد که طی جنگ به شدیدترین وجه، ممکن است مورد مخاطره قرار گیرد یا نقض شود اشاره گردد. از این رو به سابقه پیدایش آن در حقوق موشوعه طی قرون 19و 20 و قلمرو آن، شامل حقوق بشر دوستانه به معنای خاص کلمه و حقوق مربوط به استفاده از سلاح اشاره شده است تا در پرتو آن مشخص شود تا چه میزان در نظام حقوقی اروپایی به منزلت فرد رزمنده جدای از دولت، از این رهگذر احترام گذاشته شده است . به منظور تحلیل تاثیر قواعد در تغییر رفتار جنگی، به عنوان نمونه چند مورد از انواع روشهای ناشایست جنگی که تحت تاثیر قواعد مورد نظر ، قالب حقوقی یافته و به حفظ حیثیت رزمنده در صنه جنگ کمک می کند مورد ارزیآبی قرار گرفته است.