موارد صدور دستور موقت و عوامل موثر در تشخیص آن

نویسنده

---

چکیده

نهاد دستور موقت چنان اهمیتی یافته است که می توان آن را یکی از بخشهای بنیادین نظام دادرسی بر شمرد. در این خصوص به موضوعی اساسی پرداخته شده است، این که در چه مواردی دادگاه باید اقدام به صدورقرار دستور موقت، به مفهوم اخص واژه، نماید. با توجه به نهادهای گوناگون دستور موقت ، به مفهوم اعم واژه ابتدا نهادهای مزبور بررسی اجمالی گردیده و با نهادهای مزبور،اگرچه شباهت هایی با این نهاد دارند،اما در عین حال،از حیثت مبنای قانونی و ویژگیهای از آن متمایز می باشند. سپس،مفهوم و دامنه "فوریت"بررسی شده است،زیرا دادگاه در صورتی می تواند دستور موقت صادر کند که درخواست کننده "فوریت"را اثبات نماید.