در صورتی که برات دهنده ورشکسته شود؛آیا دارنده برات به عنوان طلبکار ممتاز شناخته می شود؟

نویسنده

---

چکیده

حکم ورشکستگی تاجری صادر می شود، در بین طلبکاران او دارنده برآتی وجود دارد که تاجر ورشکسته صادر کننده آن می باشد و سررسید آن برات هنوز فرا نرسیده است سوالی که می تواند مطرح شود ای« است که مدیر تصفیه یا اداره تصفیه که امور آن تاجر را زیر نظر دارد با این دارنده برات باید چگونه برخورد کند آیا باید او را در شمار غرما، قرار دهد و طلبی را که تاجر از براتگیر آن برات داشته و اعتبار آن اقدام به صدور برات کرده به نفع کلیه طلبکاران به حیطه وصول درآورد و یا اینکه آن طلب را حق انحصاری دارنده برات بشناسد و جهت مطالبه آن اقدامی معمول ندارد؟ قبل از هر چیز این نکته روشن شود که فرض مساله این است که برات بطور قانونی صادر گردیده است و الا اگر برات دهنده در دوران توقف، یعنی در فاصله بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی مبادرت به صدور برات نماید، مطابق بند دوم ماده 423 قانون تجارت بر آن سند اثری به زیان سایر طلبکاران تاجر مترتب نیست همچنین در صورتی که پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر براتی صادر کند، مستندا به ماده 418 قانون تجارت، نه تنها از نظر ارگان تصفیه که حافظ منافع طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد، این سند قابل ترتیب اثر نیست ،بلکه حتی اگر دارنده آن حقانیت خود را هم به اثبات برساند، در عداد غرما داخل نمی شود.