دوره و شماره: دوره 1، شماره 13-14، آذر 1373 
الغای مجازات اعدام در مجارستان

تی بور هورواث؛ محمدعلی اردبیلی


برنامه برای صلح و منشور ملل متحد

هوبر تییری؛ ابراهیم بیگ زاده


تاملی بر عرف بین المللی

ژولبو باربریس؛ اردشیر ارجمند


گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه نود

هدایت الله فلسفی؛ ابراهیم بیگ زاده