دوره و شماره: دوره 1، شماره 13-14، پاییز 1373 
8. الغای مجازات اعدام در مجارستان

تی بور هورواث؛ محمدعلی اردبیلی


9. برنامه برای صلح و منشور ملل متحد

هوبر تییری؛ ابراهیم بیگ زاده


10. تاملی بر عرف بین المللی

ژولبو باربریس؛ اردشیر ارجمند


11. گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه نود

هدایت الله فلسفی؛ ابراهیم بیگ زاده