وحدت مسوولیت "قراردادی و غیر قراردادی" بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات

نویسنده

---

چکیده

نظامهای حقوقی داخلی، مسوولیت مدنی را عمدتا به دو نظام مسوولیت متمایز یکی از مسوولیت قرارداری در نتیجه عدم اجرای تعهد ناشی از قرارداد به وجود می آید و نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی است مسوولیت خارج از قرارداد یا قهری در جایی ایجاد می شود که بین طرفین دعوی رابطه قراردادی وجود نداشته و ریشه مسوولیت تخلف از تکالیف عمومی قانونی است.