الغای مجازات اعدام در مجارستان

نویسندگان

1 دانشگاه میسکولک

2 ---

چکیده

بنا به پیشنهاد جامعه مجار علیه مجازات اعدام، یوان قانون اساسی جمهوری مجارستان در تصمیمی که در تاریخ 24 اکتبر 1990 انتشار یافت مجازات اعدام را مخال قانون اسای اعلام کرد و تمتام مقررات قانونی مربوط به کاربرد و اجرای مجازات اعدام را لغو کرد. این شیوه الغای مجازات اعدام در تجربه بین المللی یگانه است و رای دیوان قانون اساسی حتی برای افکار عمومی مردم مجارستان گامی غیر مترقبه و شگفت انگیز به نظر آمد اطن پرسش دقیقا پیش آمد که چگونه و با کدام پشتوانه این گام بداشته شد و چرا از طریق دیوان قانون اساسی طی شد