نقش مطالعات و یافته های جرم شناسی در تحولات کیفری و سیاست جنایی

نویسنده

---

چکیده

در زمینه علوم کیفری و علوم جنایی، چهار انجمن در سطح جهان فعالیت دارند: انجمن بین المللی حقوق کیفری جامعه بین المللی جرمشناسی جامعه بین المللی دفاع اجتماعی و بنیاد بین المللی کیفری و زندانها که در میان متخصصین و سازمانهای بین المللی به " چهارانجمن بزرگ" شهرت دارند. بحث امروز ما پیرامون نقش دو انجمن اول در زمینه کیفری و جنایی است.