تاملی بر عرف بین المللی

نویسندگان

---

چکیده

عرف پدیده ای است که در زمان اولین تاملات اانسان در خصوص حقوق در جامعه وجود داشته است لذا حقوقدانان خود را در مقابل وضعیتی حقوق در جامعه وجود داشته است لذا حقوقدانان خود را در مقابل وضعیتی مستقر می یابد که سعی در تحلیل و فهم آن می نماید، او می خواهد دلایل و مبنای این پدیده را بشناسد. به عبارت دیگر به طور خلاصه یک حقوقدان سعی می کند مضمونی حقوقی به عرف بدهد بدین جهت تحلیل های یک حقودان از عرف با درک عمومی او از حقوق پیوندی تنگاتنگ دارد