دوره و شماره: دوره 1، شماره 116، بهار 1371 
10. وحدت آلمان و جانشینی کشورها

استفن اوتر؛ سید جمال سیفی


11. سیاست جنایی

ژرژ لواسور؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی


13. گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه نود

هدایت الله فلسفی؛ ابراهیم بیگ زاده