دوره و شماره: دوره 1، شماره 116، خرداد 1371 
وحدت آلمان و جانشینی کشورها

استفن اوتر؛ سید جمال سیفی


سیاست جنایی

ژرژ لواسور؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی


گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه نود

هدایت الله فلسفی؛ ابراهیم بیگ زاده