وحدت آلمان و جانشینی کشورها

نویسندگان

---

چکیده

بحث حقوقی راجع به " مساله آلمان" همیشه تا حد زیادی بحثی مربوط به مسائل استمرار و جانشینی کشورها بوده است اینکه آیا کشور واحد آلمان که در 1867/1871 بنیاد گذاشته شد با اعلامیه تسلیم بدون قید و شرط این کشور و اشتغال آن توسط قدرتهای متفق از بین رفت و یا این که کشور آلمان به حیات خود ادامه داده و جمهوری فدرال آلمان به عنوان یک کشور (حداقل به طور ناقص) ادامه حیات همان "رایش آلمان " شناخته می شد سوالاتی بودند که ارتباط ذاتی با خود پنداره تاریخی و هویت سیاسی دو کشور آلمان داشتند. جای آن نیست که جزییات تئوریهای مختلف راجع به وضعیت حقئوقی آلمان بعد از 1945 در اینجا تشریح بشوند؛ نویسندگان دیگر پیشاپیش در کتب و مقالات متعددی این کار انجام دادهاند. معذالک ، حقیقتی که باید در نظر گرفته شود این است که دو کشور آلمان بر تعابیر کاملا متفاوت حقوقی راجع به استمرار یا نابودی کشور آلمان و جانشینی متعاقب آن تکیه داشتند.