انسانیت و جرایم علیه آن

نویسنده

---

چکیده

به تازگی در فرانسه مردی در زندان مرد که متهم بود چهل و چند سال پیش به مدت دو سال عامل کشتار، شکنجه و قتل و عام اهالی لیون بوده است. یک آلمانی اصیل برخاسته از رایش سوم و غرق شده در تخیلات و اوهام " ناسیونال سوسیالیسم" آلمان و ابر مرد هیتلر! یکی از هزاران عوامل تفکر افراطی و جاه طلبانه " رایش" و خود یکی از دهها قربانیان شیفته رژیمی که سوداگری مرگ دیگران را تبلیغ می کرد و مدعی سردمداری و سروری عالم بود،مردی که به هنگام پیروزی فراموش کرده بود که زمان فراموش نمی کند و به دنبال سالها انتظار در سن هفتاد و چند سالگی در پشت دیوارهای زندان حبابهای تخیلات او را مرگ نابود کرد، و باز به تازگی گفتگو از کسان دیگری است که نه در قفس زندان بلکه بر مسند قدرت، متهم به تجاوز به انسان و حریم انسانیت اند.