جایگزینهای زندانهای " کوتاه مدت" در حقوق کیفری ایران

نویسنده

---

چکیده

مفهوم زندان " کوتاه مدت" به درستی روشن و تاکنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقةقا معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب آزادی مشمول عنوان"کوتاه مدت" قرار می گیرد. نظامهای کیفری به اختلاف این مدت را شش ماه، نه ماه و یک سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نکته پایان نمی یابد. زندان " کوتاه مدت" عموما مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پر خطر به شمار می رود که در مجموع محکومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای کیفری، محکومیت به زندانهای " کوتاه مدت" در جرایمی خاص نظژر تخلف از مقررات رانندگی خصوصا در حال مستی یا سلی آسایش عمومی همواره فزونی دارد. سوال این است که آیا زندانهای " کوتاه مدت " به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکار(مهمترین وظایف کیفریهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نکته تردید است بنابراین چنین می نماید که نه تنها مفهوم زندان "کوتاه مدت " به دلیل نامعین بودن مدت آن مبهم است بلکه نقش آن به دلیل تنوع کارکرد این نوع زندان در میان سایر ابزارهای سیاست کیفری دقیقا آشکار نیست