روشهای شناخت منطقی حقوق بین الملل تفسیر و اجراء مقررات حقوق بین الملل

نویسنده

---

چکیده

برای اینکه بتوان از قاعده موجود در کبرای قیاسهای حقوقی نتیجه عملی به دست آورد، ابتدا باید میان وقایع عینی و شرایط مربوط به اجرای قاعده حقوقی رابطه ای منطقی برقرار کرد. ایجاد چنین رابطه ای مستلزم درک صحیح مفاهیمی است که از تفسیر قاعده حقوقی عاید می گردد؛ زیرا تفسیر ، عملی است ذهنی که هدف از آن شناخت درست قاعده یعنی تعیین قلمرو و دریافت حد دقیق مفاهیم حقوقی است . ابتدا به نظر می آید که هر قاعده باید قبل از اجرای تفسیر گردد؛ خصوصا اگر تفسیر مسبب وضع قواعدی جدید باشد که باید الزاما بر مبنای قواعد مورد تفسیر به وجود آید؛ مثل توصیه نامه های سازمانهای بین المللی که اگر به طور ضمنی حاصل تفسیر قواعد مربوط به اختیارت آن سازمانها باشند، تابع این نظم خاص می گردند.