حقوق بین الملل و اندیشه عدالت

نویسنده

---

چکیده

از آنجا که هدف نهایی هر نظام حقوقی تضمین حکومت عدالت بین تابعان آن نظام است. باید قبول کرد که این امر در حقوق بین الملل و در تمام نظامهای حقوقی داخلی اعتباری یکسان دارد و هر دو هدف واحدی را دنبال می کنند در عصر حاضر این اصل بیشتر از هر زمان دیگر مورد استناد و اشاره بوده است. به همین سبب در مقدمه میثاق جامعه ملل آمده است که برای تضمین صلح بین الملل" ضرورت دارد (...) که عدالت حاکم گردد" ویلسون، رئیس جمهور وقت آمریکا، در پیشنهادهایی که در 12 فوریه 1918 در تکمیل پیام 14 ماده 8 ژانویه خود ابراز نمود، این نکته را خاطر نشان ساخت که هر اختلاف باید نهایتا با توجه به عدالتی که خاص آن مورد است حل و فصل گردد همچنانکه ماده اول منشور سازمان ملل متحد نیز حل اختلاف اعضای ملل متحد " براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل" را از جمله اهداف آنان شناخته است.