گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه نود

نویسندگان

---

چکیده

حقوق بین الملل همانند هر نظام حقوقی دیگر دارای سه بعد مختلف است: 1.بعد ثبت و ضبط روابط که به روابط اجتماعی هویتی رسمی 2.بعد سازمانی که تضمین نهادها، مکانیسمها و آیینهای آن نظام است 3. بعد آرمانی که مشتمل بر اصول و اهدافی است که بر کل نظام احاطه دارد و آن را تغذیه می نماید این سه بعد که در نظامهای داخلی تفکیک ناپذیر می نمای، در نظام بین المللی هر یک حوزه عملی متفاوت با دیگری دارد. علت این است که نظامهای داخلی، نظامهایی متجانس و هماهنگ هستند که با ساختی منظم و منطقی روابط اجتماعی میان افراد را تنظیم می نماید