دوره و شماره: دوره 1، شماره 16-17، شهریور 1374 
عقد بیمه در حقوق و فقه

آیت الله العظمی شیخ حسین حلی؛ حسینقلی حسینی نژاد


پانزدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا

منوچهر خزانی؛ محمدعلی اردبیلی؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی