دوره و شماره: دوره 1، شماره 16-17، تابستان 1374 
9. عقد بیمه در حقوق و فقه

آیت الله العظمی شیخ حسین حلی؛ حسینقلی حسینی نژاد


10. توصیف و حقوق بین الملل خصوصی

برنار ادی؛ عبدالرسول قدک


14. پانزدهمین کنگره بین المللی حقوق جزا

منوچهر خزانی؛ محمدعلی اردبیلی؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی


16. دادگاه جزایی بین المللی:تحولات اخیر

پل تاورنیه؛ ابراهیم بیگ زاده


19. گاه شمار حقوق و روابط بین الملل در دهه(2000-1990)

هدایت الله فلسفی؛ ابراهیم بیگ زاده