صلاحیت ملی دولتها و منشور ملل متحد

نویسنده

---

چکیده

هر جامعه ملی از اعضایی برابر تشکل یافته که تجمع و اتحادشان سرانجام دولتی را پدید آورده است. که جملگی تابع آن بشمار می آیند. البته این برابری بدان معنی نیست که آنان همگی از وضعیت اجتماعی یا قدرتی یکسان برخوردار ند. برابری افراد در حقوق داخلی اصولا حکایت از آن دارد که همه آنان بصورتی یکسان از اختیارات و آزادیهای قانونی بهره مندند از این لحاظ، منزلت افراد و دولتها در جامعه ملی و بین المللی یک صورت دارد:افراد نیز همانند دولتها "برابر" متولد می شوند و از لحاظ حقوقی "برابر" باقی خواهند ماند.با این همه افراد برخلاف دولتها از حاکمیت برخوردار نیستند. در نظام های داخلی، هرگاه از برابری افراد سخن به میان می آید مقصود آن است که آنان ، در محدوده سیستمی حقوقی که از منطق "قدرت" تبعیت می نماید به یک صورت تابع دولت و همچنین مطیع آن قانونی هستند که ابزار اقتدار دولت در قبال جمیع آنان بشمارمی آید.