اصول کلی حقوق بین الملل در نظام منابع حقوق بین الملل عمومی

نویسندگان

1 دانشگاه وین

2 ---

چکیده

تئوری منابع صوری، مبنای تنظیم قالبهای صوری حقوق بین الملل در بینش وضعی ارادی است.این تئوری از دو ویژگی بارز بر خوردار است:اول آنکه به بررسی منابع صوری- یعنی روشهای فنی ایجاد و اعتبار بخشیدن به قواعد حقوقی- اکتفا نموده و ریشه های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی یا به عبارت دیگر به مبانی و علل مادی آنها توجه نمی کند ویژگی دوم این تئوری، در تقدم و اهمیت خاص آن در تحلیل پدیده حقوقی است، زیرا از طریق مطابقت روش ایجاد قاعده با فنون و روشهای حقوقی وضع آن است که اعتبار و در نتیجه الزام تابعات حقوق نسبت به آن مشخص می شود .تعمیم این بینش به نظام بین المللی این حس را دارد که حقوق را از سیاست جدا می کند و تحلیل منظم آن را ممکن می سازد