تغییر ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد:نقش قدرتهای بزرگ

نویسندگان

---

چکیده

می دانیم که یکی از اهداف سازمان ملل متحد، حفظ صلح و استقرار امنیت بین المللی است و به همین دلیل هم بود که منشور رکنی دائم به نام شورای امنیت را با اختیارات وسیع و مسوولیتی سنگین مامور حفظ صلح و استقرار امنیت جمعی نموده است.مع هذا شورای امنیت در طول پنجاه سالی که از عمرش می گذرد با آنکه تا حدودی در زدودن تنهشهای بین المللی موثر بوده نتوانسته است که در مقام رکن اجرایی و انتظامی ملل متحد به نحو اکمل از عهده انجام ماموریت خود بر آید. علت اصلی ناکامی شورای امنیت آن است که منشور ملل متحد در واقع انتظام امور اصلی عالم را برعهده پنج عضو دائم آن گذاشته است؛که غالبا در مورد مسائل اساسی جهان با یکدیگر همسو نبوده و هر یک مصالح و منافع جمع را با محک منافع ملی خویش سنجیده است؛تا آن حد که این شائبه بوجود آمده که فلسفه اصلی حضوراین پنج قدرت در سازمان ملل متحد، تدبیر امور سایر دولتها و حل اختلافات خود از طریق مذاکره مستقیم و خارج از محدوده نظام متحد بوده است